عنوان خدمت: صدور روادید ( ویزا) ورود با حق کار اتباع خارجی جهت اشتغال به کار
هدف : سامان دهی و نظارت بر اشتغال بر اتباع خارجی و جلوگیری از اشتغال اتباع فاقد پروانه کار
دامنه عملکرد: اداره کل کار( اداره اشتغال- بخش اتباع خارجی ) وزارت امور خارجه نیروی انتظامی و اداره اطلاعات ، کلیه کارفرمایان نیازمند به استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی
تعریف: 1- کارفرما مکلف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه به کشور مدارک لازم جهت صدور پروانه کار وی را به این اداره کل ارائه نماید. بدیهی است در صورت تاخیر طبق ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.2- شرکتهای بخش پروژه لازم است ابتدا نمودار سازمانی پرسنل خارجی خود را همراه یک نسخه از تصویر قرارداد منعقده که حاوی ( موضوع قرارداد ، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد، برنامه های آموزشی ، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضای طرفین قرارداد ) باشد را ارائه نمایند.3- مدت اعتبار روادید ورود با حق کار از تاریخ اعلام شده توسط این اداره کل به وزارت امور خارجه به مدت سه ماه خواهد بود.4- جهت ابطال روادید ، ارائه درخواست کتبی کارفرما با ذکر آخرین شماره روادید5- مدت زمان انجام کار : 2 هفته
نوع خدمات: تعاملی
نوع فعالیت: ویزا و مهاجرت
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار: مدت زمان انجام کار : 2 هفته
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: