عنوان خدمت: تشکیل شوراهای اسلامی کار
هدف :اجرای قانون شوراها به منظور تامین قسط اسلامی ، همکاری در تهیه برنامه و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدمات
دامنه عملکرد:کلیه کارگاههای دارای بیش از 35 نفر در مشاغل دائم خود در حیطه جغرافیایی اداره کار و امور اجتماعی .
تعریف:والذین استجابوا الربهم و اقامو الصلوه و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ینفقون سوره شورا آیه 381- اصل 104 قانون اساسی و قانون شوراها مصوب 30/10/1363 مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب 30/10/1363 مجلس شورای اسلامی و به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، و خدمات شورایی مرکب از نمایندگان کارگزاران وکارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام (( شورای اسلامی کار )) تشکیل می گردد. مدت اعتبار اعضاء شوراهای اسلامی کار دو سال می باشد. نصاب لازم جهت تشکیل شوراهای اسلامی کار، اشتغال بیش از 35 نفر شاغل دائم در واحدها می باشد.
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:امور قضایی و قوانین
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:2 الی 3 ماه
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: