عنوان خدمت:تسهیلات طرح گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین
هدف :توزیع عادلانه منابع در مناطق بویژه در مناطق محروم
دامنه عملکرد:معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار – استانداری – تمامی دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل سطح استان – مجریان طرحهای اقتصادی – صندوق مهر امام رضا(ع
تعریف:
نوع خدمات:اطلاع رسانی
نوع فعالیت:تجارت و صنعت
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:س از ارسال پرونده مجری طرح به بانک عامل طی…………… بانک موظف است پرونده را بررسی و مراتب تائید و یا رد نمودن طرح را به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اعلام نماید.
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: