عنوان خدمت:ارائه تسهیلات
هدف :ایجاد اشتغال
دامنه عملکرد:وزارت کار ( معاونت سیاست گذاری و برنامه ریزی اشتغال، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی )سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفاتر پست ، کاریابی های غیر دولتی ، کارفرماهای دارای کد اقتصادی . جویندگان کار دارای مهارت فنی و حرفه ای
تعریف: تسهیلات در قالب وامهای کارفرمایی و معافیتهای بیمه سهم کارفرما و همچنین به صورت وامهای خود اشتغال به واجدین شرایط پرداخت می شود.
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:اشتغال و نیروی انسانی
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:حدود 6 ماه
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: