عنوان خدمت: تمدید پروانه کار اتباع خارجی جهت اشتغال به کار
هدف : سامان دهی و نظارت بر اشتغال بر اتباع خارجی
دامنه عملکرد: اداره کل کار( اداره اشتغال - بخش اتباع خارجی ) اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی و دفتر امور اتباع خارجی استانداری کلیه کارفرمایان نیازمند به استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی
تعریف: مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه کار می بایستی یک ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه کار به ادارات کل مربوط ویا وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شود.
نوع خدمات: تعاملی
نوع فعالیت: ویزا و مهاجرت
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار: 1 هفته
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: