عنوان خدمت: تجدید پروانه کار( تغییر کارفرما) اتباع خارجی جهت اشتغال به کار
هدف :سامان دهی و نظارت بر اشتغال اتباع خارجی
دامنه عملکرد: اداره کار ( بخش اتباع خارجی ) امور بیگانگان ، نیروی انتظامی و دفتر امور اتباع خارجی استانداری کلیه کارفرمایان نیازمند به استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی
تعریف:-
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:اشتغال و نیروی انسانی
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار: 2 هفته
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: