عنوان خدمت: صدور پروانه کار اتباع خارجی جهت اشتغال به کار
هدف : سامان دهی و نظارت بر اشتغال بر اتباع خارجی و جلوگیری از اشتغال اتباع فاقد پروانه کار
دامنه عملکرد: اداره کل کار( اداره اشتغال - بخش اتباع خارجی ) نیروی انتظامی و دفتر امور اتباع خارجی استانداری کلیه کارفرمایان نیازمند به استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی
تعریف: -
نوع خدمات: تعاملی
نوع فعالیت: اشتغال و نیروی انسانی
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار: حدود 2هفته
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: