عنوان خدمت:نظارت و اجرای آئین نامه های ایمنی قبل از احداث کارگاهها
هدف :نظارت و اجرای آئین نامه های ایمنی قبل از احداث کارگاهها
دامنه عملکرد:اداره کل کار( اداره بازرسی) – اداره صنایع ومعادن- اداره جهادکشاورزی – کارفرمایان
تعریف:نقشه های کار و طرح در زمان اخذ جواز تاسیس قبل از ساخت کارگاه باید جهت بررسی مسائل ایمنی و حفاظتی ساختمان وماشین آلات و دستگاهها به اداره کار داده شود.
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:امور قضایی و قوانین
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:حداکثر یکماه
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: