عنوان خدمت:بررسی و احراز اشتغال بیمه شدگان در کارهای سخت و زیان آور
هدف :بررسی و احراز اشتغال بیمه شدگان در کارهای سخت و زیان آور
دامنه عملکرد: اداره کار و امور اجتماعی استان و سازمان تامین اجتماعی و افراد حقیقی و حقوقی بیمه شده مشغول به کارهای سخت و زیان آور
تعریف:بیمه شدگان باید حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا 25 سال سابقه کار متناوب وپرداخت حق بیمه در کارهای سخت وزیان آور داشته باشند.
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:اشتغال و نیروی انسانی
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:حداقل 3 ماه
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: