عنوان خدمت: تاسیس مهدکودکهای کارگری
هدف :نگهداری از فرزندان کارگر زن جهت آرامش آنان در محیط کار
دامنه عملکرد:اداره کل کار( اداره امور اجتماعی) و کلیه کارگاههایی که کارگر زن آن دارای فرزند زیر سن دبستان باشد.
تعریف:اجرای ماده 78 قانون کار : کلیه کارگاههایی که کارگزاران مشغول به کار آنها دارای 5 نفر فرزندان زیر سن دبستان باشند موظف به اجرای این ماده قانونی هستند و هر سه ساعت مادران کارگر ، نیم ساعت فرجه جهت شیر دادن به کودکان خود به مهد کودک مراجعه نمایند.
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:خانواده و جامعه
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:یکسال
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: