عنوان خدمت: تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای مشمول سال 83 توسط کارفرما
هدف : مشارکت کارگران و کارفرمایان به منظور صیانت ازنیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاههای مشمول جهت رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آئین نامه مربوط
دامنه عملکرد: اداره کارو امور اجتماعی ، مرکز بهداشت - کارگاه
تعریف: ماده یک : به منظور تامین مشارکت کارگران و کار فرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار ، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی در کشور در کارگاههای مشمول و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار، تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آئین نامه درکارگاههای کشور الزامی است.ماده 2: کارگاههایی که دارای 25 نفر کارگر باشند کارفرما مکلف است کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه با اعضای ذیل تشکیل دهد: 1- کارفرمایا نماینده تام الاختیار او 2- نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه 3- مدیرفنی و در صورت نبودن او یکی از سر استادکاران کارگاه 4- مسئول حفاظت فنی 5- مسئول بهداشت حرفه ای تبصره :1: مسئول حفاظت فنی می بایستی ترجیحاً از فارع التحصیلان رشته حفاظت فنی و بهداشت کار باشد.تبصره 2: مسئول بهداشت حرفه ای می بایستی ترجیحاً کارشناس بهداشت حرفه ای یا پزشک عمومی مورد تائید مرکز بهداشت شهرستان باشد.تبصره 3: اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با هزینه کارفرما بایستی در برنامه های آموزشی و بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار که توسط ارگانهای ذیربط برگزار می گردد شرکت نمایند.تبصره 4: در کارگاههایی که بین 25 تا 100 نفر کارگر داشته باشند در صورتی که یک یا دو نفر از اعضاء کمیته در کارگاه حضور نداشته باشند جلسه کمیته با حداقل سه نفر از افراد مذکور تشکیل میگردد مشروط بر آنکه در این کمیته با حداقل سه نفر از افراد مذکور تشکیل می کردد مشروط بر آنکه در این کمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول بهداشت حرفه ای داشته باشد.ماده 3: در کارگاههایی که کمتر از 25 نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ایجاب نماید با نظر مشترک و هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه ای محل ، کارفرما مکلف به تشکیل کمیته مذکور خواهد بود.تبصره 1: در اینگونه کارگاهها کمیته مذکور با سه نفر از اعضاء به شرح ذیل تشکیل می گردد:1- کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی 2- نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه 3- مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای تبصره 2: صلاحیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای برای اینگونه کارها باید به تائید اداره کار و مرکز بهداشت محل برسد.تبصره 3: در کلیه کارگاههایی که کمیته فنی و بهداشت کار با سه نفر تشکیل می گردد مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای می تواند یک نفر باشد. مشروط بر اینکه پس از آموزش های لازم که با هزینه کارفرما توسط مرکز بهداشت و یا اداره کل محل حسب مورد تشکیل می گرددشرکت نموده و گواهی نامه لازمه را دریافت نماید .ماده 4: جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید لااقل هر ماه یک بار تشکیل گردد و در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب یک نفر دبیر از میان اعضاء کمیته اقدام نماید. تعیین زمان تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیته به عهده دبیر جلسه خواهد بود.تبصره 1: در مواقع ضروری یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیر کارخانه یا مسئول حفاظت فنی و یا مسئول بهداشت حرفه ای کمیته تشکیل خواهد شد.تبصره 3: کارفرما مکلف است یک نسخه از تصمیمات کمیته مذکور و همچنین صورتجلسات تنظیم شده را به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نماید.ماده 5:وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به شرح ذیل است:1- طرح مسائل و مشکلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارایه پیشنهادات لازم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار2- انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها به کارفرمای کارگاه.3- همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار.4- توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار5- همکاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل های لازم برای انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه6- پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی که درامر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.7- پیگیری لازم به منظور تهیه و ارسال صورتجلسات کمیته و همچنین فرم های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماریهای ناشی از کار به ارگانهای ذیربط8- پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء کارگران به بیماریهای ناشی از کار و ارایه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه9- اعلام موارد مشکوک به بیماریهای حرفه ای از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای حرفه ای مبتلا شده و یا در معرض ابتلاء آنها قرار دارند( موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون کار)10- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظت فنی و بهداشت کار و تنظیم وتکمیل فرم11- بازدید و معاینه فنی ابزار کار ووسایل حفاظت فنی و بهداشت کار در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها12- ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار کارگران و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت سالانه حوادث 13- نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماریهای حرفه ای و همچنین نصب پوسترهای آموزشی حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه14- اعلام کانون های ایجاد خطرات ایمنی و بهداشت صنعتی در کارگاه 15- نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحوه صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در کارگاه16- تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظت فنی و بهداشت کار بر حسب شرایط اختصاصی هر کارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح ایمنی محیط کارو پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماریهای شغلی17- تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل های اجرایی حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اعمال در داخل کارگاه در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی ،شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی، و روانی محیط کار ماده 6: وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه ای در کارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیت های قانونی کارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود.ماده 7: این آئین نامه د ر7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و در تاریخ 11/4/74 به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسید.
نوع خدمات: تعاملی
نوع فعالیت: امور قضایی و قوانین
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار: حداکثر یک ماه پس از دریافت ابلاغیه دستورالعمل چگونگی تشکیل کمیته حفاظت
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: