عنوان خدمت:طرح ایجاد خانه های بهداشت کارگری
هدف :صیانت از نیروی کار حفظ سلامتی کارگران
دامنه عملکرد:اداره کل کار( اداره امور اجتماعی) و کارخانجاتی که زیر 100 نفر کارگر دارند.
تعریف:کنترل مسائل بهداشتی و ایمنی کارگاه یا کارخانه
نوع خدمات:اطلاع رسانی
نوع فعالیت:تجارت و صنعت
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:غیر قابل پیش بینی
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: