عنوان خدمت:برگزاری کلاسهای آموزشی
هدف :برگزاری کلاسهای آموزشی
دامنه عملکرد:اداره کل کار کارگران و کارفرمایان کارخانه ها و شرکتها و سایر موسسات
تعریف:قانون کار جمهوری اسلامی ایران به امر آموزش اهمیت ویژه ای دادهاست چنانکه مواد مندرج در مواد 201 ، 196، 193، قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز بر اجرای این امر تاکید نموده است.چرا که نیازهای عمومی کارگران به امر آموزش قانون کار در زمینه مبحث های روابط کار نظیر قراردادها ، آئین نامه های انضباط کار . پیمان های دسته جمعی ، طبقه بندی مشاغل، بهره وری و در مبحث تشکل ها امور شوراها به ویژه شوراهای جدید التاسیس بسیار مهم بوده است و در بخش بازرسی کار قسمتهای فنی و ایمنی بسیار تخصصی و گسترده می باشد نظیر ایمنی درکارگاههای ساختمانی ، ایمنی دیگهای بخار، ایمنی در برق . ایمنی در جوشکاری ، ایمنی در معادن که در همین راستا مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت و موسسه کار و تامین اجتماعی دو سازمان بزرگ هستند که به صورت تخصصی جهت ارتقاء سطح دانش کارگران ، کارفرمایان وشوراهای کارگری فعالیت می کنند. این دوسازمان بزرگ در سطح استانها جهت اجرای دوره های آموزشی و همایش های تخصصی نمایندگی دارند موسسه کار و تامین اجتماعی به صورت تخصصی ، تحقیقاتی و آموزشی در زمینه مسائل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و حقوق کار فعالیت می کند که آموزش های آن بصورت رایگان می باشد.مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار با هدف صیانت نیروی انسانی و تامین سلامت کارگران و با تدوین ضوابط ، مقررات ، مقاوله نامه ها ، و توصیه نامه های ایمنی و همچنین سالم سازی محیط کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار فعالیت می کند. اساتید این دوره های آموزشی اعم از مسائل کار و تامین اجتماعی ، حفاظت ایمنی از بازرسان کار، کارشناسان روابط کار و طبقه بندی مشاغل و یا از اساتید دانشگاه و مابقی از اساتید اعزامی از طرف تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و موسسه کار و تامین اجتماعی تامین می گردد.
نوع خدمات:اطلاع رسانی
نوع فعالیت:آموزش
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:طبق جدول مندرج زمان هر دوره کلاس مشخص شده است.
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: