عنوان خدمت:انتخاب کارگر نمونه زن خود سرپرست ( بدون سرپرست)
هدف :تجلیل از خدمات کارگران زن خود پرست
دامنه عملکرد: اداره کل کار( اداره امور اجتماعی) و کارگر نمونه زن خود پرست
تعریف:-
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:خانواده و جامعه
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:6 ماه
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: