عنوان خدمت:انتخاب کارگر نمونه زن ومرد
هدف :تشویق و ترغیب افراد خلاق و مبتکر و شناسایی آنان
دامنه عملکرد:اداره کل کار( اداره امور اجتماعی) و کلیه کارگران تحت پوشش قانون کار در سطح استان
تعریف:اجرای ماده 195 قانون کار :کلیه کارفرمایان موظفند کارگران نمونه مرد و زن مبتکر و خلاق خود را به عنوان کارگر نمونه به اداره کار معرفی نمایند.
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:خانواده و جامعه
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:از اول تیر ماه هر سال فرمهای 5 گانه به کارگاههای واجد شرایط ارسال و تا آخر مهرماه کارفرمایان فرصت دارند که کارگران نمونه خود را به اداره کار و امور اجتماعی استان ارسال نمایند.
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: