عنوان خدمت: ابطال پروانه کار اتباع خارجی
هدف :سامان دهی و نظارت بر اشتغال بر اتباع خارجی
دامنه عملکرد: اداره کل کار( بخش اتباع خارجی ) نیروی انتظامی
تعریف:در صورت نیاز به اعلام مراتب ابطال پروانه کار به گمرکات کشور، کارفرمایان مکلفند موضوع رادر درخواست ابطال درج نمایند
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:اشتغال و نیروی انسانی
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:یک روز
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: