عنوان خدمت: تنظیم درخواست و رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در واحدهای مشمول قانون کار
هدف : دادخواهی و رفع اختلاف فی مابین کارگران و کارفرمایان و تنظیم روابط کار
دامنه عملکرد: محدوده جغرافیایی استان اصفهان و کارگاههای مستقر در آن که از طریق اداره کل استان سیستان و بلوچستان و ادارات تابعه شهرستانها انجام می شود.
تعریف: کلیه کارفرمایان ،کارگران کارگاهها و موسسات تولیدی صنعتی و کشاورزی مکلف به به تبعیت از مقررات قانون کار می باشند. بدیهی است به استناد ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یاسایر قوانین ومقررات خاص استخدامی و کارگاههای خانوادگی مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.
نوع خدمات: تعاملی
نوع فعالیت: امور قضایی و قوانین
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار: از تاریخ قطع رابطه و در خصوص موضوع اخراج و تقاضای بیمه بیکاری بمدت یکماه فرجه قانونی و برای حقوق و سایر مزایا بمدت یکسال فرصت دادخواهی وجود دارد.
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: