عنوان خدمت:بیمه بیکاری
هدف :تحت پوشش قراردادن کارگران دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی در زمان بیکاری
دامنه عملکرد:اداره کار ( اداره اشتغال) و بیمه شده بیکار ، مراکز آموزشی ( فنی و حرفه ای ، نهضت سواد آموزی) — سازمان تامین اجتماعی
تعریف:کارگران بیمه شده تامین اجتماعی به شرطی که حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و قرارداد آنها خاتمه یافته و یا اخراج آنها در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار موجه شناخته شود.
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:اشتغال و نیروی انسانی
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار: از 6 ماه تا 50 ماه مقرری با توجه به سوابق بیمه شده
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: