عنوان خدمت:بهینه سازی محیط مشاغل سخت و زیان آور
هدف :بهینه سازی محیط مشاغل سخت و زیان آور
دامنه عملکرد: اداره کار ( اداره بازرسی) ، مرکز بهداشت و کارفرما
تعریف:حذف صفت سخت و زیان آوری از مشاغل سخت و زیان آور تصویب شده در کمیته استانی( مشاغل گروه الف)
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:اشتغال و نیروی انسانی
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار: حداکثر طی 2 سال کارفرما باید اقدام به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار نماید. طبق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوطه
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: