عنوان خدمت: بازرسی از کارگاه
هدف : بررسی روند فعالیت کارگاه ، تطبیق شرایط موجود در آن با ایین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و قانون جمهوری اسلامی ایران (در کارگاههای مشمول)
دامنه عملکرد: -
تعریف: در صورتی که گارگر شکایتی مبنی بر حقوق و دستمزد ، شرایط محیط کار( کارگاه) و ایمنی کارگاه داشته باشد، درخواست کتبی به اداره بازرسی اداره کار ارائه می نماید.
نوع خدمات: تعاملی
نوع فعالیت: امور قضایی و قوانین
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار: در بسیاری موارد حداکثر یک ماه
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: