عنوان خدمت:بررسی حوادث ناشی از کار
هدف :بررسی کارشناسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار و در صورت لزوم تعیین میزان قصور طرفین حادثه با توجه به دستور مقام محترم قضایی
دامنه عملکرد: اداره کار و امور اجتماعی شهرستان محل وقوع حادثه و فرد حادثه دیده
تعریف:منظور از حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در محیط کار اتفاق می افتد و منجر به خسارات مالی و جانی برای فرد حادثه دیده
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:تجارت و صنعت
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:از زمان دریافت و ثبت نام در اداره کار شهرستان مربوطه و بر اساس نوع و شدت حادثه به طور متوسطه یک ماه کاری می باشد.
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: