عنوان خدمت:تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمائی در سطح حرفه ، صنعت و کارگاه و کانونهای مربوطه
هدف :ایجادنهادهای مدنی در بخش کار و تولید و رسیدن به سه جانبه گرایی ، گفتگوهای اجتماعی و رسیدن به توسعه پایدار
دامنه عملکرد:اداره کار, و امور اجتماعی( اداره تشکل های کارگری - کارفرمائی) و متقاضیان تشکیل انجمن های صنفی در سطح استان.
تعریف:در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مربوط ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حقظ منافع جامعه نیز باشد کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند با رعایت مقررات قانونی و آئین نامه مربوط مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند. کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در صنف یا صنعت دست کم 50 نفر عضو از صنف یا صنعت مربوطه از کارگاههای مختلف می باشد. انجمن صنفی کارفرمائی ، دست کم با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی تشکیل می شود. مدت اعتبار اعضاء هیات مدیره انجمن های صنفی سه سال می باشد.
نوع خدمات:تعاملی
نوع فعالیت:تجارت و صنعت
شرایط کلی:
مدت زمان انجام کار:2 الی 3 ماه
مراحل و شرح اقدامات:
مدارک مورد نیاز: