ابطال پروانه کار اتباع خارجه

نظارت و اجرای آئین نامه های ایمنی قبل از احداث کارگاهها

ارائه تسهیلات

انتخاب کارگر نمونه زن خود سرپرست ( بدون سرپرست)

انتخاب کارگر نمونه زن ومرد

بررسی حوادث ناشی از کار

بررسی و احراز اشتغال بیمه شدگان در کارهای سخت و زیان آور

برگزاری کلاسهای آموزشی

بهینه سازی محیط مشاغل سخت و زیان آور

تاسیس مهدکودکهای کارگری

تجدید پروانه کار( تغییر کارفرما) اتباع خارجی جهت اشتغال به کار

طرح ایجاد خانه های بهداشت کارگری

تسهیلات طرح گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین

بیمه بیکاری

تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمائی در سطح حرفه ، صنعت و کارگاه و کانونهای مربوطه

تشکیل شوراهای اسلامی کار

تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای مشمول سال 83 توسط کارفرما

تمدید پروانه کار اتباع خارجی جهت اشتغال به کار

تنظیم درخواست و رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در واحدهای مشمول قانون کار

بازرسی از کارگاه

صدور پروانه کار اتباع خارجی جهت اشتغال به کار 

صدور روادید ( ویزا) ورود با حق کار اتباع خارجی جهت اشتغال به کار