وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان / پرسش های متداول / پرسش های متداول آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار

1- تدوین یا بازنگری آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی دارای چه مراحلی می باشد ؟
الف – کارشناس مربوطه پیش نویس اولیه را بر اساس اطلاعات و منابع که عموماً کتب مرجع ، استانداردهای ملی و بین المللی ، مطالعات و تحقیقات مراکز دانشگاهی و علمی- پژوهشی ، سوابق موضوع در ادارات بازرسی کار و سازمان های مرتبط و دستورالعمل های مختلف و نظایرآن ها تهیه می نمایند .
ب – کمیته عمومی به بررسی پیش نویس اولیه پرداخته و پیش نویس های بعدی راارائه می نماید .
ج – پیش نویس کمیته عمومی جهت بررسی و اظهارنظر به اداره کل حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی ارسال می گردد .
د- پیش نویس مذکور برای اعضاء کمیته تخصصی که متشکل از اعضاء یا نمایندگان شورایعالی حفاظت فنی و تعدادی از اعضاء کمیته عمومی و در صورت نیاز به کارشناسان ذیربط ارسال و جلسات کمیته مذکور تشکیل و پیش نویس نهایی تهیه م گردد .
ه-آیین نامه مذکور برای اعضاء شورایعالی حفاظت فنی و حسب مورد برای کارشناسان مربوطه ارسال تا در جلسات شورایعالی حفاظت فنی مطرح گردد که در صورت تائید به منظور تصویب برای وزیر کار و امور اجتماعی ارسال می شود .
و- در صورت عدم تایید یا وجود ابهامات در مفاد آیین نامه، به کمیته کارشناسی و تخصصی ارجاع شده و مجدداً برای بررسی به شورایعالی حفاظت فنی ارسال می گردد .
ز- چنانچه در تصویب نهایی ، وزیر کار و امور اجتماعی نظراتی داشته باشند و رئیس شورا نتواند نظر وی را تامین نماید موضوع برای بررسی در اولین جلسه و خارج از نوبت به شورا ارجاع می گردد .
ح- آیین نامه تصویب شده توسط وزیر کار و امور اجتماعی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد و 15 روز پس از درج ضمانت اجرایی پیدا می کند .
ط- آیین نامه مذکور طی فرآیندی در سایت وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفته و جهت ابلاغ به ادارات کار و امور اجتماعی و سازمان های ذیربط ارسال می گردد .
2- شرایط لازم برای بازنگری ‌آیین نامه حفاظت فنی و ایمنی چگونه است ؟
الف – به روز نبودن و عدم کارایی لازم آیین نامه در کارگاه ها و فعالیت های مرتبط با‌آن با توجه به عرضه فن آوری جدید در حال حاضر
ب- بالا بودن ضرایب تکرار و شدت حادثه در فعالیت های مرتبط با موضوع آیین نامه
ج- انجام اصلاحات ، تغییرات و به روزرسانی استانداردها و منابع جدید مرتبط با آیین نامه
د- عرضه ماشین آلات ، تجهیزات و فرآیندهای جدید مرتبط با آیین نامه
ه- دریافت شکایات،انتقادات و نظرات در مورد نداشتن کارایی آیین نامه
ز-درخواست صاحب نظران اعم از اعضای شورای عالی حفاظت فنی،تشکلهای کارگری و کارفرمایی و...
3- آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی در چه صورت لازم الاجرا می باشد ؟
آیین نامه های مصوب پس از طی مراحل تدوین و بازنگری مطابق شیوه نامه مربوطه 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شود .
4- ضمانت اجرایی آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی چیست ؟
ضمانت اجرایی آیین نامه های مصوب شورایعالی حفاظت فنی بر اساس فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران (جرایم و مجازت ها) به ویژه ماده 176 قانون مذکور می باشد .
5- تهیه آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی مطابق قانون بر عهده کیست ؟
مطابق بند د – ماده 96 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تهیه آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی بر عهده اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی می باشد .
6- تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مشترک بین وزارت کار و امور اجتماعی  و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی چگونه انجام می گیرد ؟
بر اساس ضرورت و مشترک بودن مباحث حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های مشمول قانون کار و مطابق ماده 106 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوطه به فصل چهارم قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
7- اگر کارفرمایی از اجرای مفاد آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی امتناع نماید، نحوه برخورد قانونی با وی چگونه خواهد بود ؟
مطابق فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران (بخش جرایم و مجازات ها) در صورت عدم اجرای مفاد آیین نامه های ایمنی توسط کارفرما و طی مراحل قانونی مندرج در فصل چهارم باگزارش بازرسان کار ، کارفرمایان متخلف به مجازات مقرر در ماده 176 برابررای مرجع قضایی محکوم  می گردند .
8- در مورد بعضی  دستگاه ها و تجهیزات مواد آیین نامه ای وجود ندارد آیا می توانیم به استناد بعضی مواد مشابه برای کارفرما ابلاغیه صادرنمایم ؟
بلی ، باتوجه به گستردگی مسایل فنی می توان با استنباط از آیین نامه های مشابه در گزارشات  استفاده نمود .