آگهی مناقصه عمومی

اداره  کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان  در نظر دارد خودرو های مشروح ذیل را به استناد مجوز شماره  980021 مورخ 21/3/1398اداره کل امور اقتصاد ودارایی استان سیستان و بلوچستان ، از طریق مزایده عمومی بفروش رساند، لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده در بازه زمانی تعیین شده  به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir   مراجعه نمایند. 
1- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 18/10/98 لغایت  21/10/98 بمدت3 روز کاری میباشد.
2- ارائه و ثبت پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت : از تاریخ 22/10/98 تا آخر وقت اداری روز  سه شنبه  مورخ 1/11/98 
3- زمان بازگشائی پیشنهادات : ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخه 2/11/98  به نشانی : زاهدان – خیابان امداد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان طبقه اول دفتر مدیریت کل اعلام میگردد.
4- محل بازدید : خیابان امداد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان از مورخ 18/10/98   لغایت 1/11/98 (درساعات اداری) 
5- سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است .   
 

 

 

 

ردیف

پلاک  اتومبیل

مدل

نوع پلاک

نوع کاربری

شماره شاسی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

1

145 الف 16 ایران 85

1382

دولتی

سواری(اسقاط)

S1412282184191

10000000ریال

2

154 الف 12 ایران 85

1383

دولتی

سواری

83304226

30000000ریال

3

686 الف 11 ایران 85

1382

دولتی

وانت(اسقاط)

8220E00430

10000000ریال

4

745 الف 11 ایران 85

1383

دولتی

سواری

830151140

30000000ریال

5

 776 الف 11 ایران 85

1383

دولتی

سواری

83036660

30000000ریال

 

 
                                     روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان وبلوچستان