لیست فرصت های شغلی کاریابی های استان سیستان و بلوچستان

 

ردیف

عنوان فرصت شغلی

تعداد متقاضی

شهرستان

نام کاریابی

آدرس و تلفن کاریابی

شرایط خاص

زن

مرد

جمع

1

کارگر تخصصی

 

1

1

زاهدان

نیمروز

خ مصطفی خمینی تقاطع امیرالمومنین پاساژمیلادنور 33218738

تجربه-کامپیوتر-الکترونیک

2

درب و پنجره ساز دوجداره

 

1

1

زاهدان

نیمروز

خ مصطفی خمینی تقاطع امیرالمومنین پاساژمیلادنور 33218738

دارای سرویس-کارسراسراستان

3

کار دفتری و فروشندگی

 

1

1

زاهدان

تفتان

خ شریعتی پاساژستاره بلوچستان 33214208

ساعت کار14 تا21

4

مدیر مالی

 

1

1

زاهدان

تفتان

خ شریعتی پاساژستاره بلوچستان 33214208

لیسانس و تجربه حسابداری

5

کار در رستوران

 

1

1

زاهدان

تفتان

خ شریعتی پاساژستاره بلوچستان 33214208

 ساعت کار از15 تا 24

6

صندوق دار رستوران

1

 

1

زاهدان

تفتان

خ شریعتی پاساژستاره بلوچستان 33214208

ساعت کار 16 تا 23

7

کارگر ساده رستوران

1

 

1

زاهدان

تفتان

خ شریعتی پاساژستاره بلوچستان 33214208

ساعت 16 تا 23

8

کارگر متخصص برق

 

1

1

زاهدان

تفتان

خ شریعتی پاساژستاره بلوچستان 33214208

لیسانس برق