9 راهکار سازنده جهت تحول در اشتغال روستاها بمنظور جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها

آواتار مصطفی دباغی
9 راهکار سازنده جهت تحول در اشتغال روستاها بمنظور جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها
توسط   مصطفی دباغی   ۲۸۹ روز قبل
1- تنظیم استراتژی کلان توسعه روستایی و کارآفرینی : بدون شک بدون وجود استراتژی توسعه روستایی و کارآفرینی کلان نمی توان انتظار توسعه روستایی و کارآفرینی را در مناطق روستایی کشور و منطقه ای را داشت . 2- بررسی علمی مناطق روستایی استان ها از نظر استعداد سنجی در زمینه تولید و اشتغال در زمینه کشاورزی ، صنعت و خدمات و توریست. 3- شناسایی فرصتهای کارآفرینی در روستا های استان ها . 4- شناسایی مناطق روستایی پایدار استان ها از طریق مطالعه علمی بر حسب شاخص ها و مولفه های گوناگون از نظر جمعیتی ، منابع تولیدی ، نیروی انسانی و ... 5- توسعه زیرساختها و زیربناهای اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی پایدار استان ها 6- تهیه بانک اطلاعاتی کارآفرینی و مشاغل روستایی که شامل كارآفرینان روستایی و فعالیت آنها، فرصتهای کارآفرینی و اشتغالزایی در روستا ، منابع تولیدی در روستا ، امکانات و تاسیسات روستاها و ... باشد . 7- کاهش شکاف درآمدی روستا نسبت به شهر. 8- توسعه فن آوری و دانش و علم در مناطق روستایی استان ها . 9- تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب و بهینه جهت حمایتهای مالی ، فنی ، مشاوره ای و ... از کارآفرینان روستایی . محمود مرادی معاونت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش و کارشناس ارشد اشتغال