روش استفاده کارگران از زائرسراها


اعزام تیم های ورزشی کارگران به مسابقات قهرمانی کشور


  


پیگیری امور مسکن کارگران


  

 

انتخاب و معرفی کارگران و مدیران نمونه زن سرپرست خانوار


  

روش انتخاب و معرفی کارگران نمونه


  

  

سوادآموزی کارگران


  

مسابقات قرآن کارگران


  

انجام طرح اوقات فراغت ویژه فرزندان کارگران


  

واگذاری سهام عدالت به کارگران