وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان / فراخوان حمایت ازپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری

فراخوان حمایت ازپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری

فراخوان حمایت ازپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری


دانلود : فرم خام طرح پیشنهادی پژوهشی

 

باعنایت به رسالت خطیر وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی درخصوص بهبود روابط کار،توسعه اشتغال ،گسترش بخش های تعاون ورفاه اجتماعی ونظر به اینکه این مهم یک مسئله فرابخشی بوده ونیازمند مشارکت سایر نهادها وبه خصوص مجامع علمی می باشد وترویج همکاری های بین دستگاهی را می طلبد ، دراین راستا حوزه پژوهش موسسه کاروتامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی، مبادرت به تشکیل کمیته آموزش وپژوهش جهت جلب همکاری ومشارکت جامعه علمی واساتید هیات علمی دانشگاهها درمراکز استانها نموده است.برهمین اساس وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی آن دسته از پایان نامه های علمی مقطع کارشناسی ارشد ودکترا را که به نحوی باموضوعات ومسائل مربوط به حوزه وظایف این وزارتخانه ازجمله درزمینه های گوناگون دانش اجتماعی کار اعم از حقوق کاروتامین اجتماعی ،اقتصادکاروتامین اجتماعی ،مدیریت تعاون ،رفاه اجتماعی ،اشتغال وکارآفرینی ،مطالعات اجتماعی کار وکارشایسته وسایر مباحثی که با وظایف ورسالتهای وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی مرتبط باشد ودرعین حال متضمن ارائه راه حل های علمی وکاربردی برای رفع مسائل ومشکلات پیش روی این وزارتخانه درحیطه وظایف آن گرددرا باهدف ارتباط مستمر بین نیازهای اجرایی وسیاستگذاری ازیک طرف ومحیط دانشگاهی ازجانب دیگر مورد حمایت مادی قرار می دهد.بی شک افزایش تعامل باجامعه دانشگاهی وبهره مندی ازجدیدترین دستاوردهای علمی وظرفیتهای دانش آموختگان ،سبب پربار شدن پژوهش های کاربردی درحوزه اشتغال ،کارآفرینی ،تعاون ،روابط کارورفاه اجتماعی ومسائل مرتبط باآنها خواهد گردید.


به همین منظوردانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد ودکترای دانشگاهها ومراکز علمی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری می توانند طرحهای پژوهشی خود را درقالب فرمت پیوست به کمیته آموزش وپژوهش اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان سیستان وبلوچستان به آدرس پست الکترونیکی  pajouhesh@sb-mcls.irارسال و همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 33216742-054تماس برقرار نمایند.

 

       باتشکر –کمیته آموزش وپژوهش اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان سیستان وبلوچستان