اخبار

  

اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمائی


اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمائی

-پیگیری انجام انتخابات در کارگاه‌های مشمول قانون کار به منظور تشکیل 

 

الف) شورای اسلامی کار در واحد

 

 

ب) انتخاب نماینده کارگران

 

 

ج) تشکیل انجمن صنفی کارگران

 

-2    پیگیری لازم جهت تشکیل کانون شوراهای اسلامی کارگران استان، و تشکیل مجمع نمایندگان کارگران و کانون انجمن صنفی کارگران استان

3   -پیگیری انجام انتخابات کارفرمائی از جمله :

 

الف) انجمن صنفی کارفرمائی در هر حرفه

 

 

ب) تشکیل کانون انجمن صنفی کارفرمائی استانی

 

-4 پیگیری لازم جهت تشکیل کارگران بازنشسته شهرستانی و استانی

5-ثبت و صدور گواهی و صدور اعتبارنامه برای کلیه تشکلهای فوق 

اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمائی در واقع مسئولیت شکل‌گیری دو حوزه شرکای اجتماعی(کارگری و کارفرمائی) در بحث سه جانبه‌گرائی را به عهده دارد و از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.