ارتباط مستقیم با حمید رضا نجفی - پشتیبانی و توسعه منابع انسانی