مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

مهرداد جهاندیده

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

حمید رضا نجفی

مدیر اجتماعی

مدیر اجتماعی

 

مدیر اشتغال

محمد دیوجان

مدیر روابط کار

امید آذررنگ

مدیر تعاون

الله نظر شه بخش