ردیف سمت تلفن مستقیم داخلی
1 مدیرکل 33224867فکس 249
2 رئیس اداره حراست 5433222530 248
3 کارشناس حراست 5433222530 245
4 مدیر پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی 5433222157 243
5 رئیس اداره امور اداری 5433216781 233
6 کارگزینی 33216742 240
7 کارگزینی 241
8 کارشناس ناظر بر پروژه های عمرانی  33215623 212
9 کارپرداز    212
10 رئیس اداره امور مالی 5433215622 225
11 حسابداری   230
12   230
13   231
14   231
15 بایگانی حسابداری   228
16   228
17 رئیس گروه فن آوری اطلاعات ، بودجه و تحول اداری -ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت -آمار و اطلاعات 5433216780 247
18 فناوری 33234961 246
19 فناوری   246
20 فناوری   246
21 کارشناس تحول اداری و بهره وری   254
22 مدیر روابط کار 5433215621 202
23 رئیس اداره روابط کار 5433221915 221
24 دبیرخانه حل اختلاف   204
25   204
26 رئیس اداره تشکلهای کارگری و کارفرمائی 5433224197 201
27 رئیس اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری 5433224197 205
28 کارشناس روابط کار   205
29 رئیس اداره بازرسی کار 5433216740 227
30 کارشناس مسئول مشاغل سخت و زیان آور 33224461 226
31 بازرس کار 226
32 بازرس کار 33224461 234
33 کارشناس اشتغال اتباع خارجی 234
34 مدیر اجتماعی 5433234962 236
35 رئیس اداره امور فرهنگی ، ورزشی کارگران 5433251913 237
36 کارشناس مسئول امور فرهنگی و ورزشی   235
37 رئیس اداره امور اجتماعی 5433251912 224
38 کارشناس مسئول هماهنگی و برنامه ریزی اجتماعی   235
39 رئیس اداره امور بیمه ای و آسیبهای اجتماعی -  
40 کارشناس مسئول امور آسیب های اجتماعی   238
41 مدیر اشتغال 5433222158 209
42 رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار   229
43 رئیس اداره توسعه کارآفرینی   210
44 مسئول دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال   210
45 مدیر تعاون 5433224406 200
46 رئیس اداره تشکیل تعاونیها 5433214369  
47 رئیس اداره نظارت بر تعاونیها 5433224873  
48 کارشناس مسئول نظارت بر تعاونیها   218
49 رئیس اداره توسعه تعاونیها 5433224426  
50 کارشناس مسئول توسعه تعاونیها   208
51 ذیحساب 33224430 259
52 نگهبانی   250-216
53 روابط عمومی   244
54 مسئول دفتر مدیرکل 33229935-33224888 249
55 دیوان محاسبات 5433216741 232