اداره توسعه تعاونیها


- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان.
- اعمال وظایف و امتیازات بخش تعاون در مورد اتاقهای تعاون در حوزه استانی.
- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها.
- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی فیمابین تعاونیها و نیز بین اتحادیه های تعاونی یابین بخش های تعاونی با سایر بخشهایاقتصادی.
- فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
- تهیه و تدوین طرح وبرنامه اجرای فعالیتهای مرتبط با ترویج ،آموزش وتوانمندسازی تعاونیهای تحت نظارت اداره کل و انتشار نشریات موردلزوم.
- پیگیری اجرای برنامه و عملکرد مدیریت تعاون براساس برنامه عملیاتی مصوب وزارت متبوع دررابطه با دفاترتخصصی حوزه معاونت تعاون.
-بررسی صحت اطلاعات وورود داده ها در سامانه مدیریت عملکرد.
- پیگیری ورود اطلاعات مربوط به شرکتهای تعاونی درسامانه های تشکیل و توسعه تعاونیها، نظارت جامع برتعاونیها، سامانه جامع آمارهای ثبتی و . . .
- شناسایی و انجام اقدامات لازم جهت جذب بهینه منابع دولتی و غیردولتی مورد نیاز تعاونیها.
- پیگیری و اجرای طرحهای ارتقاء کیفیت و بهره وری استانی در بخش تعاون.
- کمک در برگزاری نمایشگاهها و یا حضور تعاونیها در نمایشگاههای ملی و بین المللی .
- تدوین برنامه و بودجه ونیز پیگیری اجرای فعالیتهای مرتبط با بخش تعاون در استان.
- برنامه ریزی جهت ارتقاء عوامل مؤثر در گسترش ترویج تعاون در کلیه بخشهای توزیعی،تولیدی وخدماتی درسطح استان.
 - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه در باره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آنها و نیز توانایی ها و امکانات، به منظوراستفاده در برنامه ریزی های مربوطه در سطح استان.
- استفاده از رسانه های ارتباط جمعی و سایر امکانات ترویجی استان جهت معرفی بخش تعاونی.
- حضور در جلسات کمیته های تحقیقات ، آموزش و ترویج استان و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ارائه گزارش به واحد ستادی ذیربط وزارتخانه .
- پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی واحد مرتبط در حوزه ستادی.