اداره تشکیل تعاونیها


- انجام امور مربوط به متقاضیان تشکیل تعاونی.
- پیگیری اهداف کمی تشکیل تعاونیهای استان درگرایشهای مختلف.
- بررسی طرح و درخواست هیئت مؤسس تعاونیهای جدیدالتأسیس برای تشکیل تعاونی.
- انجام تمهیدات لازم جهت تشکیل تعاونی، معرفی به اداره ثبت شرکتها جهت تأیید نام تعاونی و صدور موافقت نامه تأسیس.
- نظارت بر برگزاری اولین مجمع عمومی جهت تأسیس تعاونی وتصویب اساسنامه.
- بررسی مصوبات اولین مجمع، انتخابات هیئت مدیره، بازرسان ومصوبات هیئت مدیره و معرفی به اداره ثبت شرکتها.
 بررسی سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها در سه بخش درخواستهای تشکیل، صدور موافقتنامه، و ثبت آگهی تأسیس تعاونی ها.
- انجام امور مربوط به صدور مجوز ثبت وتشکیل تعاونی ها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی.
- شناسایی مشوق ها و امتیازهای بخش تعاون و ارائه به متقاضیان تشکیل تعاونی ها.
- مشارکت در همایشهای تخصصی و توسعه ای جهت جذب متقاضیان تشکیل تعاونی.
- انجام امور اداری و نظارت بر امور تعاونیهای دردست اجرا تا مرحله بهره برداری.
- پیگیری و همکاری با متقاضیان تشکیل تعاونی جهت دریافت مجوزهای لازم از دستگاههای ذیربط حسب مورد.
- پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی حوزه ستادی.