اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی

 

- اجرای قانون و آئین نامه های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی در سطح استان.
- تقویت و توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق ساز و کارهای ارائه شده از سوی ستادوزارتخانه.
- ترویج گفتگو های دو جانبه و سه جانبه بین کارگران و تشکل های مربوطه به منظور حل مشکلات ومعضلات
کارگری، بهبود شرایط کار و ارتقای بهره وری نیروی کار در سطح استان.
- نظارت بر انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی استان.
- بررسی علل عدم فعالیت تشکل ها و ارایه راهکار به منظور تجدید فعالیت آنها.
- انجام امور مربوط به تایید اساسنامه، ثبت و صدور مدارک مربوطه در استان.
- بررسی و رسیدگی به تخلفات مسئولان تشکل های استانی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نظارتبر
عملکرد آنها در چارچوب ضوابط و مقررات.
- صدور اعتبار نامه مراجع حل اختلاف )نماینده کارگران و کارفرمایان.(
- ارائه مشاوره و راهنمائی به کارگران و کارفرمایان در مورد نحوه ایجاد تشکل ها و انجام فرایند های اداریمربوطه.
- تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمائی و نمایندگان کارگران در سطحاستان و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات مربوطه.
- برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای کارگران و کارفرمایان استان.
- هماهنگی با واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوطه