اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری


- اجرای قانون، مقررات و ضوابط بیمه بیکاری در سطح استان.
- همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی جهت آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری و
 نظارت مستمر برکمیت و کیفیت دوره های آموزشی.
- بررسی اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی.
- همکاری و تعامل با سازمان تامین اجتماعی استان به منظور حسن اجرای قانون بیمه بیکاری.
- بررسی طرح های اصلاح ساختار اقتصادی در کمیته فنی استان.
- ارتباط مستمر با واحدهای اجرائی و دستگاههای ذیربط استان به منظور حمایت از مشاغل.
- پیگیری به منظور رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید و حضور موثر و مستمر در جلسات استانی و ارائه پیشنهاد لازم.
- شناسایی واحدهای مشکل دار استان و انجام اقدامات کار بردی و موثر به منظور حمایت از مشاغل.
- تهیه و تدوین اطلاعات آماری مربوط به بیمه بیکاری در سطح استان و تحلیل و تفسیر جداول و نمودارهای آماری و ارائه پیشنهادات لازم به واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه.
- هماهنگی و تعامل با ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های حمایت ازپایداری مشاغل و بیمه بیکاری.