اداره بازرسی کار:


- انجام بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار طبق برنامه بازرسی سالیانه با نظارت رئیس بازرسی کار.
- پیگیری اجرای قانون کار و دستورالعملهای مربوطه بویژه مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، کارهایسخت و زیان آور، کارگران نوجوان و اشتغال اتباع خارجی .
- پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی وحفاظت فنی و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به مبادی ذیربط در ستاد.
- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و سایر افراد در معرض خطرات وصدمات ناشی از حوادث کار، با همکاری مراجع ذیربط استانی، اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت متبوع.
- بررسی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل آماری عوامل مرتبطباحوادث به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آنها.
- پیگیری تشکیل کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور و راهنمایی متقاضیان.
- بررسی صورتجلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور به منظور انطباق با قوانین ومقررات مربوط.
- پیگیری در مورد تشکیل و فعال سازی کمیته های حفاظت فنی در کارگاههای مشمول آئین نامه کمیتهحفاظت فنی و بهداشت کار( صنفی و تولیدی و... ) استان و نظارت مستمر برعملکرد آنها.
- حضور در جلسات کمیته های حفاظت و بررسی و ارزیابی صورتجلسات کمیته های حفاظت و بهداشتکارواصله از کارگاه ها و انجام مکاتبات لازم.
- بررسی و کنترل عوامل مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه های مشمول و استاندارد سازیمحیط کار.
- نظارت بر عملکرد شرکت های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی و بررسی گزارشات و شکوائیه هایواصله در خصوص لغو یا رد صلاحیت و رتبه بندی شرکت های مزبور در راستای اجرای آئین نامه های ایمنیو مرتبط با امور پیمانکاری.
- انجام تمهیدات لازم به منظور ارتقاء توان علمی و فنی و تجربی بازرسان کار با همکاری واحدهای ستادی ذیربط.
- هماهنگی و تعامل با وزارتخانه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های بازرسی کار و مقرراتمربوطه.
- نظارت بر اجرای برنامه های بازرسی از کاراه های مشمول قانون کار توسط واحدهای تابعه درشهرستانها.
- ارتباط مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاههای مرتبط با حوادث ناشی از کار در استان ازقبیل نظام مهندسی، شهرداری، مسکن و شهرسازی و ...
- پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات صورت گرفته از اداره کل بازرسی کار در ستاد وزارتخانه.