دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال


بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب
برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان .
بررسی و تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی در خصوص بازار کار و سیاستهای اشتغال استان و ارائه راه حل برای کاهش میزان بیکاری در سطح استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون اشتغال حسب مورد .
بررسی پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات حمایتی (یارانه) و تصویب آن برای بنگاههای اقتصادی کوچک ومتوسط.
تهیه سند اشتغال در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت های استان با همکاری سایر واحدها و دستگاه های استانی .
ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی طرحهای اشتغالزایی استان .
ایجاد بانک اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده ها نزد سیستم بانکی استان و عملکرد سیستم بانکی درخصوص تسهیلات اعطایی به متقاضیان با رویکرد اشتغال و کارآفرینی.
تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانکها در سطح استان .
برگزاری جلسات کارگروه اشتغال و بررسی طرح های مأخوذه از دستگاههای اجرایی استان و پیگیری
طرح های ارسالی به بانک های عامل تا مرحله تحقق پرداخت تسهیلات به متقاضی.
نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغالزا و هزینه کرد اعتبارات اشتغالزایی استان .
نظارت بر اجرای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص وظایف کارگروه تخصصی اشتغال وسرمایه گذاری استان.
کمک و حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینی مشکل دار از قبیل کمک های بلاعوض ، بخشودگی جرائم دیرکرد،
تقسیط بلند مدت بدهی و معوقات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، پس از تصویب کارگروه اشتغال.
شناسایی طرح های اشتغالزای اولویت دار در سطح استان با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی استان.
پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال و تهیه گزارش از عملکرد آن و ارسال به دبیرخانه.