اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران


- تهیه، تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کار در کارگاهها براساس وظایف و برنامه های وزارتخانه.
- ترویج فرهنگ کارآفرینی و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در بنگاههای اقتصادی و جامعه هدف.
- برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه ها و پیوست های فرهنگی ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.
- اجرای برنامه ها و سیاستهای مربوط به اشاعه فرهنگ کار، تعاون و اخلاق حرفه ای جامعه هدف براساس الگوهای بومی و اسلامی در سطحاستان.
- برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم و اجرای جشنواره های فرهنگی و مذهبی در جامعه هدف و ارائه گزارشات لازم به ستاد وزارتخانه.
- تعامل و همکاری با سایر دستگاههای استانی با هدف ایجاد زمینه های مناسب به منظور اجرای طرح های اوقات فراغت جامعه هدف بارویکرد فرهنگی.
- ترویج و توسعه فعالیت های ورزشی و تفریحات سالم در جامعه هدف با همکاری و هماهنگی سایردستگاههای ذیربط استانی.
- برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط و سایردستگاهها.
- اجرای صحیح قوانین ، دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط با مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران در استان .
- نظارت بر اجرای ورزش های همگانی و برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی جامعه هدف در استان.