اداره امور اجتماعی


- اجرای قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور رفاهی و اجتماعی کارگران با هماهنگی ستاد وزارتخانه.
- فراهم ساختن امکانات رفاهی برای کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاهها و ایجادتسهیلات لازم در جهت تامین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتی درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
- برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح آگاهی و مهارتهای اجتماعی جامعه هدف با همکاری سایر دستگاههای استانی.
- پیگیری و نظارت بر واگذاری سهام درجامعه هدف با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.
- اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به انتخاب الگوهای برتر استانی (کارگری ،کارفرمائی، زنان  و... با هماهنگی ستاد وزارتخانه.
- تعامل با دستگاهها و سازمانهای مربوطه در استان، در زمینه ارائه تسهیلات به منتخبان جامعه هدف.
- اجرای برنامه های ابلاغی ستاد وزارتخانه در خصوص بهره مندی جامعه هدف از خدمات پیشگیرانه سطح اول.
- تعامل و هماهنگی با دستگاههای استانی ذیربط به منظور انجام سیاستهای پیشگیرانه سطح اول در رابطه باجامعه هدف در حدود قوانین ومقررات مربوطه.