اداره امور بیمه ای و آسیبهای اجتماعی


- برنامه ریزی استانی به منظور اجرای سیاستها و خط مشی های مربوط به سطوح پیشگیری 2 و 3 توانبخشی،حمایتی و توانمندسازیحسب قوانین و برنامه های ابلاغی از ستاد.
- نظارت بر فعالیت های سازمانهای تحت پوشش وزارتخانه در استان در ارتباط با سطوح 2 و 3 پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ،توانبخشی ،حمایتی و توانمندسازی.
- بررسی مستمر وضعیت مؤلفه های آسیب های اجتماعی و توانبخشی ، حمایتی و توانمندسازی در استان و ارائه گزارشات مستند و تحلیلیبه ستاد وزارتخانه.
- ارتباط با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و سازمانهای غیردولتی فعال استان در حوزه امور اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری.
- بررسی تطبیقی و عملکردی شاخص های استانی با اهداف و برنامه های ابلاغی از ستاد در حوزه های آسیب های اجتماعی ،توانبخشی،حمایتی و توانمندسازی و ارائه گزارشات لازم به وزارتخانه.
- مدیریت و نظارت بر همکاریهای درون بخشی و بین بخشی در حوزه آسیب های اجتماعی ، توانبخشی،حمایتی و توانمندسازی.
- ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان.
- نظارت بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان.
- تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان