اداره امور مالی


- اجرای بودجه مصوب اداره کل براساس مواد هزینه و برنامه های مصوب.
- انجام امور مربوط به دریافت ها براساس قوانین ومقررات.
- تأمین اعتبار جاری و تملک دارایی اداره کل و صدور درخواست وجه در چارچوب اعتبارات مصوب، براساس تخصیص اعتبارات.
- برقراری ارتباط مؤثر و مستقیم با ذیحساب اداره کل و هماهنگی و همکاری لازم در چارچوب قوانین ومقررات.
- وصول مطالبات و پرداخت دیون اداره کل بارعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی و تنظیم کنترل حسابها براساس قوانین و مقررات مصوب در چارچوب اعتبارات ابلاغی ازواحد ستادی وزارتخانه.
- استقرار سیستم حسابداری مناسب همراه با کنترلهای داخلی مؤثر و هماهنگ با ذیحسابی وزارت متبوع.
- تهیه و تنظیم اسناد هزینه، حقوق و مزایا ، تنخواه گردانها، ضبط و نگهداری اسناد و مدارک مالی.
- ثبت و نگهداری حساب اموال اداره کل براساس آئین نامه اموال دولتی.
- نظارت بر امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالاهای خریداری شده.
- ارتباط موثر با خزانه داری معین استان و اخذ تخصیص بودجه.
- بهسازی و شفاف سازی شیوه های انجام فرآیندهای مالی و نظارت بر اجرای آن.
- گزارش، ثبت و بستن حساب های هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای در موعدهای مقرر براساس ضوابط و مقررات مالی تعیین شده .
- نظارت بر امور مربوط به برگزاری مناقصات و مزایده ها و امور کارپردازی (خرید کالا ، خدمات کالا و استعلامات)