گزارش زیرساخت های ایران فصل چهارم 2020

مرکز پژوهش های اتاق ایران  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  فایلهای مرتبط
گزارش زیرساخت های ایران فصل چهارم 2020
در این گزارش متغیرهای ساخت و ساز در بخش مسکونی و نیز غیرمسکونی شامل حمل و نقل (جاده، راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، انرژی و تاسیسات) نیروگاه ها و شبکه های انتقال لوله ای با تحلیل ریسک کشوری موسسه فیچ ترکیب شده و فعالیت ها و پتانسیل درآمدزایی صنعت تصویر شده است. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 معادل 1/4 - درصد پیش بینی شده است. این کاهش ناشی از همگامی رکود شدید و وخامت شرایط اقتصادکالان به ویژه پس از تحریم ثانویه 2018 امریکا و نیز آثار مخرب کرونا در سال 2019 بوده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.