دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه پایدار

سند سازمان ملل متحد/ مهرناز پیروزنیک  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  فایلهای مرتبط
دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه پایدار
دســتورکار پیــشرو، بــرای افــراد و بــا توجــه بــه رفــاه و نیک بختــی آنهــا و اوضــاع و احــوال کــرۀ زمیـن تهیـه شـده اسـت. هـدف از تهیـه ایـن دسـتورکار همچنیـن تقویـت صلـح جهانـی در سـایۀ آزادی هــای بیشــتر اســت. مــا بــه ایــن شــناخت رســیده ایم کــه ریشــه کنی فقــر در همــۀ اشــکال و ابعــاد آن، از جملــه فقــر مطلــق، بزرگتریــن چالــش جهانــی و از ملزومــات اجتناب ناپذیــر توســعۀ پایـدار اسـت.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.