بازار کار و سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی کشور هند

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت/ریاست جمهوری  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
بازار کار و سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی کشور هند
کشور هند با داشتن جمعیت نیروی کار 460 میلیون نفری، مزیت ها و چالش های متعددی در حوزه اشتغال دارد. میانگین رشد اقتصادی هند بین سال های 2011 تا 2017 برابر با 6/6 درصد بوده است و در واقع، در مقایسه با بسیاری از کشورها، هند توانسته است در چند سال گذشته رشد اقتصادی خوبی داشته باشد. اما، مطابق دادههای اداره کار هند، سالانه کمتر از 2 میلیون شغل ایجاد شده است و این امر برای کشوری با رشد سالانه16 میلیون نفری جمعیت نیروی کار، چندان موقعیت مناسبی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.