سازمان تامین اجتماعی در قرن چهارده شمسی

سازمان تأمین اجتماعی  ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
  فایلهای مرتبط
سازمان تامین اجتماعی در قرن چهارده شمسی
بیمه اجتماعی با قدمتی بیش از 60 سال در ایران تحوالت مختلفی را از بعد تعداد خدمات، ضریب نفوذ، تامین مالی و ساختار مدیریتی تجربه کرده است. حرکت بیمه های اجتماعی در این سال ها، تعریف شدن در نظام جامع تامین اجتماعی کشور در کنار مساعدت های اجتماعی و برنامه های بازار کار جهت مقابله با فقر بوده است. بیمه های اجتماعی کشور با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت انعکاس گر مهمترین جنبه های همبستگی اجتماعی هستند، مشارکتی که مقابله با ریسک های سالمندی، ازکارافتادگی، بازماندگی، بیماری و بیکاری را بدون وابستگی به درآمدهای نفتی رقم زده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.