آینده نگری تولید و اشتغال

گروه پژوهشی آینده نگری و فناوری های نو/ مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری  ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
  فایلهای مرتبط
آینده نگری تولید و اشتغال
مؤلفه های تولید و اشتغال بهعنوان مهمترین مؤلفههای مؤثر در عملکرد اقتصاد یک جامعه، در عین حال مهمترین نقش را در شکل دهی به ساختار و سازمان نیروهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور و توزیع قدرت و درآمد در بین مناطق مختلف و نهادهای حقیقی و حقوقی دارد. به عبارتی، نیروهای تولیدی و روابط بین عوامل تولید در یک جامعه، می تواند سازمان فضایی یک کشور چه از جنبه اقتصادی، چه از جنبه اجتماعی و فرهنگی و چه از جنبه سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.